Penghasilan cd interaktif pengenalan kepada multimedia sebagai abbm: kajian penggunaannya ke atas pelajar sarjana muda teknologi maklumat di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO)

Ahmad Zaki, Munirah (2004) Penghasilan cd interaktif pengenalan kepada multimedia sebagai abbm: kajian penggunaannya ke atas pelajar sarjana muda teknologi maklumat di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussien Onn.

[img]PDF
826Kb

Abstract

Alat Bahan Bantu Mengajar (ABBM) penting bagi sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Sejajar dengan perkembangan bidang teknologi kini, ABBM berbantukan komputer semakin banyak dihasilkan bagi meningkatkan mutu pendidikan di negara kita. Kajian yang dijalankan adalah mengenai Penghasilan CD InteraktifPengenalan Kepada Multimedia Sebagai ABBM: Kajian Penggunaan Ke Atas Pelajar Sarjana Muda Teknologi Maklumat di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO). Kajian ini bertujuan mengukur sejauhmana kesesuaian produk yang dihasilkan sebagai ABBM, sejauhmana produk yang dihasilkan memudahkan proses pembelajaran responden dan sejauhmana produk dapat mengubah sikap pelajar terhadap matapelajaran yang terlibat. Sampel yang terlibat seramai 40 orang, dipilih secara rawak daripada keseluruhan populasi yang dikaji. Pengulnrran dibuat berdasarkan respon daripada sekumpulan responden terhadap penggunaan produk yang dihasilkan melalui borang soal selidik. Penganalisaan data dibuat menggunakan Statistical Packagesfor Social Sciences (SPSS) 11.5 dan dinyatakan dalam bentuk skor min dan sisihan piawai. Hasil analisis data menyatakan, produk yang dihasilkan didapati mempunyai tahap kebolehgunaan yang tinggi dari segi kesesuaiannya sebagai ABBM, dari segi memudahkan atau membantu proses pembelajaran, dan dari segi mengubah sikap pelajar dengan purata nilai skor min masing-masing 4.09, 4.01, dan 3.88. Secara kesimpulannya, kajian yang dijalankan telah mencapai objek'iif dan menjawab persoalan kajian.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1024 Teaching (Principles and practice)
ID Code:1044
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:20 Apr 2011 12:19
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page