Pemurnian Manual Prosedur Ujikaji Makmal Kejuruteraan Kayu, Fakulti Kejuruteraan, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

Abdul Rahman, Suhada (2003) Pemurnian Manual Prosedur Ujikaji Makmal Kejuruteraan Kayu, Fakulti Kejuruteraan, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
914Kb

Abstract

Kajian ini bertajuk "Pemumian Manual Prosedur Ujikaji, Makmal Kejuruteraan Kayu, Fakulti Kejuruteraan, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn." Sehubungan dengan kekurangan dari segi penyediaan prosedur dan langkah ketja yang terdapat di dalam manual ujikaji sedia ada yang disediakan oleh Makn1al Kejuruteraan Kayu (MKK), kajian ini dijalankan bertujuan untuk memumikan manual ujikaji sedia ada dengan menggunakan pendekatan grafik. Pemumian Manual Prosedur ujikaji ini adalah berkonsepkan mesra pengguna. Untuk mengetahui kebolehgunaan Manual Prosedur Ujikaji (MPU) yang dihasilkan dan untuk menjawab persoalan kajian yang dibina pengkaji memilih seramai 35 orang responden. Responden berikut terdiri daripada 5 orang stafiaitu dari kalangan pensyarah dan juruteknik serta 30 orang pelajar tahun 4 kursus Ijazah Sarjana Muda Sains Kejuruteraan Awam (Teknologi Berasaskan Kayu) yang sedang menjalani ujikaji di Makmal Kejuruteraan Kayu untuk mata pelajaran Makmal Teknologi Perkayuan (BCM 4061). Kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah tinjauan berbentuk kuantitatif dengan menggunakan instrumen soal selidik. Hasil daripada kajian ini temyata MPU yang dihasilkan adalah berkonsepkan mesra pengguna dan Manual Prosedur Ujiakji ini boleh dijadikan panduan kepada pelajar yang menjalani ujikaji di Makmal Kejuruteraan Kayu, Fakulti Kejuruteraan, KUiTTHO.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TT Handicrafts Arts and crafts
ID Code:1165
Deposited By:Norfauzan Md Sarwin
Deposited On:19 Apr 2011 15:40
Last Modified:29 Apr 2011 14:43

Repository Staff Only: item control page