Penilaian penggunaan Pro-Trainer dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) mata pelajaran Robotik dan Sistem Kawalan (DTE 3593) di KUiTTHO

Selamat, Mohd Anuar (2004) Penilaian penggunaan Pro-Trainer dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) mata pelajaran Robotik dan Sistem Kawalan (DTE 3593) di KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
918Kb

Abstract

Amali makmal berkaitan prak1:ikal industri adalah penting untuk menghasilkan graduan kejuruteraan yang berkemahiran tinggi. Namun, pembangunan kurikulum sedemikian di makmal menghadapi beberapa kekangan. Ummnnya, kebanyakkan ruang makmal adalah terhad. Justeru, penggunaan sistem automasi industri bersaiz sebenar adalah tidak praktikal. Sistem automasi industri sebenar juga tidak praktikal kerana mempunyai risiko yang besar terhadap diri pelajar selain memplmyai kos yang terlalu mal1al. Sebagai altematif, pengkaji telah membangtmkan Pro-Trainer. Pro-Trainer merupakan sebuah mock-up sistem kawalan industri yang direkabentuk oleh pengkaji lmtuk memberi pendedahan kepada pelajar berkaitan prakiikal sistem kawalan dan automasi industri. Kajian dijalankan unhlk menilai penggtmaan Pro-Trainer dalam proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) mata pelajaran Robotik dan Sistem Kawalan (DTE 3593) di KUiTTHO. Penilaian dijalankan menggunakan instrumen soal selidik, senarai semak dan catatan pemerhatian. Kajian keseluruhannya adalah bersifat kualitatif dengan sokongan data kuantitatif. Data daripada soal selidik dianalisis dengan menggutamakan Statistical Package for Social Science (SPSS) bagi mendapatkan nilai peratusan dan skor min. Dapatan soal selidik menunjukkan ProTrainer bersifat mesra penggtma dengan majoriti responden bersetuju dalam penilaian aspek motivasi (skor min = 4.31), rekabentuk antaramuka (skor min = 4.30), kefahaman aplikasi (skor min = 4.31) dan keselesaan pengguna (skor min = 4.21). Dapatan senarai semak memmjukkan 65% kandungan aplikasi Pro-Trainer menepati kurikulum mata pelajaran kajian. Melalui pemerhatian, penggunaan ProTrainer dalam amali makmal tidak menunjukkan sebarang masalah yang ketara.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery > TJ210.2-211 Mechanical devices and figures. Automata. Ingenious mechanisms.
ID Code:1197
Deposited By:Norfauzan Md Sarwin
Deposited On:19 Apr 2011 16:07
Last Modified:29 Apr 2011 14:43

Repository Staff Only: item control page