Kurikulum pengurusan hotel katering : satu analisis terhadap elemen-elemen, kemahiran kerjaya dan sahsiah diri

Anak Embul, Helen Unyan (2001) Kurikulum pengurusan hotel katering : satu analisis terhadap elemen-elemen, kemahiran kerjaya dan sahsiah diri. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
1153Kb

Abstract

Pendidikan hospitaliti di MaJaysia rnernainkan peranan penting daJarn menyokong pembangunan pelancongan dan memastikan penawaran sumber manusia yang berkualiti berterusan bagi rnernenuhi keperluan industri. Kajian yang rnelibatkan aspek berkaitan dengan hospitaliti ini ialah kaj ian ke atas graduan sepenuh masa pengkhususan program pengurusan hotel dan katering bagi tempoh pengajian dua tahun. Matlarnat utama kajian ini ialah untuk mendapatkan persepsi pengurus personel hotel terhadap kepentingan subjek yang ditawarkan masa kini, kernahiran keIjaya, sahsiah diri dan tahap pencapaian graduan. Sejumlah 100 borang soal selidik diedarkan kepada 100 buah hotel yang beroperasi di kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan Kuching. WaJau bagairnanapun, daripada populasi tersebut, hanya 37 (37%) responden sahaja yang memberikan respon kepada kajian ini. Dapatan im menunjukkan bahawa 37 eJernen ( subjek ), 29 item kemahiran kerjaya dan 24 item sahsiah diri dikatakan sebagai sangat penting. Walau bagaimanapun, dari segi pengukuran kua1iti, graduan pengurusan hotel dan katering masih belum dapat memenuhi keperluan dan permintaan pihak industri.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TX Home economics
ID Code:1234
Deposited By:Norfauzan Md Sarwin
Deposited On:19 Apr 2011 16:30
Last Modified:29 Apr 2011 14:43

Repository Staff Only: item control page