Motivasi kendiri pekerja dari perspektif kecerdasan emosi yang berjiwa & berminda kelas pertama melalui gaya kepimpinan ketua

Johar, Siti Sarawati Motivasi kendiri pekerja dari perspektif kecerdasan emosi yang berjiwa & berminda kelas pertama melalui gaya kepimpinan ketua. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
2096Kb

Abstract

Kertas kerja ini adalah suatu perbincangan kritis mengenai motivasi kendiri pekerja dari perspektif kecerdasan emosi melalui fungsi dan gaya kepimpinan ketua di tempat kerja. Perbincangan adalah melingkungi tatsifan motivasi kendiri, kecerdasan emosi dan kepimpinan; kerangka konseptual; impak; harapan dan cabaran. Pada alaf ini, Malaysia s€makin menekankan pembangunan modal insan sebagai stunber manusia yang mempunyai makna dalam masyarakat, agilna, bangsa dan negara. lvfalahan pembangunan modal insan sehansnya perlu seiring dalam pemhngrnan fizikal dan material negara yang tidak kita nafikan se,makin pesat serta membangun masa demi mas& N{aka pastinya kita bukan sahaja menginginkan negara memiliki fasiliti kelas pertanra, akan tctapi yang paling penting adalatr modal insan yang berjiwa dan berminda kelas pertama. Dalam nada yang sama, setlap pekerja di sesebtrah tempat keria mahupun organisasi merupakan entiti zumber manusia yang sehanrsnya merupakan modal insan ),ang berkapasiti unggul dari segi kecerdasah dalam usatra menghasilkan output "*ori dan mutu kerja berkualiti dan kerja yang turut mempunyai nilai integriti yang mantap. Untuk ig ketua di tempat kerja sehanrsryra terlebih datrulu memiliki tahap kecerdasan emosi yang tinggi agar be,lupaya membentuk budaya positif itu dalam kalangan pekerja dan seterusnya membina ketekalan amalan itu secara bertensan sehingga mampu menjadi kebiasaan yang memberikan keselesaan kcpada setiap pihak dslasl suasana bekerja llasil kertas kerja ini akan meurperlihatlen dengan jelas betapa perlunya sstiap ketua mempunlNai kerrahiran kepimpinan yang berteraskan personaliti gnggul dari perqpektif kecerdasan emosi sehingga membolehkan pekerja turut benrpaya terbentuk meqiadi modal insan yang berjiwa dan b€fininda kelas pcrtama lelas juga dcqgan situasi itu, maka motivasi kendiri dalam kalangan pckerja akan mencapi tahap optimgm dan sekaligus dapst membannr menoapai p€,ratus kcjapan me,rcalisasitcn visi dan misi organisasi sccara lfiususnya dan wawasan negara sosasa amnyt.

Item Type:Other
Uncontrolled Keywords:Motivasi Kendiri, Kcccrdasan Emosi, Berjiwa dan Bcrminda Kclas perbma, Kepimpinan
Subjects:B Philosophy. Psychology. Religion > BF Psychology > BF501-505 Motivation
ID Code:2597
Deposited By:M.Iqbal Zainal A
Deposited On:28 Jun 2012 08:24
Last Modified:28 Jun 2012 08:24

Repository Staff Only: item control page