Keperluan latihan dalam perkhidmatan ke arah meningkatkan kerjaya juruteknik

Zawawi, Zainilah (2007) Keperluan latihan dalam perkhidmatan ke arah meningkatkan kerjaya juruteknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
Text
24p ZAINILAH ZAWAWI.pdf

Download (775kB) | Preview
[img] Text (Copyright Declaration)
ZAINILAH ZAWAWI COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (341kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
ZAINILAH ZAWAWI WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (43MB) | Request a copy

Abstract

Latiha n dalam perkhidmata n adala h suatu perkar a yan g pentin g dalam duni a pekerjaan . Ia bertujua n untu k meningkatka n kemahiran , pengetahua n dan sikap pekerj a dalam sesebua h organisasi. Foku s kajia n ini adalah untu k mengenalpasti tahap keperlua n latihan dalam perkhidmata n k e arah meningkatka n kemajua n kerjay a jurutekni k di UTH M dari aspe k keyakina n keija , sikap keija , kemahira n komunikasi dan pengetahua n dalam prosedu r perolehan . Sampe l kajia n terdiri daripad a 105 oran g jurutekni k di enam bua h fakulti dan tiga bua h pusa t tanggungjawa b UTHM . Manakal a sampe l pensyara h atau pengaja r dipilih secar a rawa k iaitu serama i tiga oran g yan g mewakili pensyara h atau pengaja r yan g terlibat sebaga i ketu a makma l dan ketu a pusa t tanggungjawa b di man a jurutekni k tersebut ditempatkan . Instrume n kajia n yan g digunaka n adala h daripad a edara n soal selidik dan temubual. Data-dat a dianalisis mengunaka n perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 12.0 untu k mendapatka n skor mi n dan peratusan . Manakal a sampe l pensyara h ini dipilih adala h untu k sesi temubua l bagi menyokon g instrume n kajian . Dapata n kajia n menunjukka n taha p keyakina n keija , sikap kerj a da n kemahira n komunikasi mencatatka n kecenderunga n mi n yan g tinggi manakal a keperlua n terhada p prosedu r peroleha n jug a mendapa t peratusa n yan g tinggi. Secar a kesimpulannya , dalam kajia n ini penyelidi k telah dapa t mengenalpasti sejau h man a keperlua n latihan dalam meningkatka n keyakina n keija , sikap keij a dan kemahira n komunikasi serta dalam membua t prosedu r perolehan . Akhir sekali, antar a cadanga n penyelidi k kepad a piha k pengurusa n UTH M adala h memberika n latihan yan g sewajarny a terhada p jurutekni k mengiku t keperlua n bidan g masing-masin g aga r pengetahua n serta kemahira n sedia ada dapa t ditingkatkan supay a prose s pengajara n dan pembelajara n dapa t berjala n denga n lancar.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce
H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 14 Jun 2022 02:07
Last Modified: 14 Jun 2022 02:07
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/7160

Actions (login required)

View Item View Item