Kaedah pengesanan automatik salur darah retina untuk imej digital fundus

Nazari, Ain (2017) Kaedah pengesanan automatik salur darah retina untuk imej digital fundus. Doctoral thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

[img] Text
24p AIN NAZARI.pdf

Download (17MB)

Abstract

Retinaialahsatulapisanmembranyangterletakpadabelakangmatayangboleh menggambarkankeseluruhanimejsalurdarahmenggunakankamerafundus.Struktur salur darahpadaretinamampumemberikanpetunjukpentinguntukmengenalpasti penyakit-penyakityangberkaitanmatadanbadan.Penyakitberkaitanoftalmikdapat dibuktikan denganperubahandiameter,sudutpercabangan,dankekerintinganpada salur darahretina.Olehyangdemikian,prosessaringandigalakkan,namunbegitu pemeriksaanyangdilakukanadalahsecaramanualdanmemerlukankepakaran,masa, dan kosyangtinggikeranaperalatanyangcanggih.Suatukaedahpengesanansalur darah secaraautomatikdiperlukanuntukmendapatkanimejkeseluruhanrangkaian salur darahyanglebihefektifberbandingpengesanansecaramanual.Hasilnya, keseluruhanstruktursalurdarahretinadapatdikesandengancepatdantepat.Walau bagaimanapun,pengesanansalurdarahmerupakanprosesyangrumitkeranasalur darah retinamempunyairangkaiansalurdarahyangrumitdengankepelbagaiansaiz dan lebar.Selainitu,imejretinamempunyaihingar,kontrayangrendah,danvariasi kecerahanpadaimejyangsamamenyebabkansukaruntukmembezakansalurdarah dan latarbelakang.Kehadiranlingkarancakeraoptikpadaimejretinaperludiuruskan denganbaikkeranaiamerupakankawasanpalingcerahdanpembuluhdarahberasal daripadapusatnya.Objektifutamakajianiniadalahbagimembangunkankaedah pengesananautomatiksalurdarahretinauntukimejdigitalfundusyangcekap.Ia mampu mengesansalurdarahsecaraoptimumbermuladaripadalingkarancakera optik sehinggahujungstruktursalurdarah.Penyelidikaninimencadangkantigafasa utama, iaitupra-pemprosesan,segmentasirangkaiansalurdarah,danpasca pemprosesan. Fasapra-pemprosesaninimenyediakanimejretinayanglebihbaik berbanding imejasaluntukmeningkatkankontraantarasalurdarahretinadanlatar belakang. Seterusnya,fasakeduamerupakansegmentasirangkaiansalurdarah menggunakan modelberasaskangarispengesanansudut.Kaedahinidapatmengesan piksel yangmewakilisalurdarahberdasarkanpencirianyangtelahdilakukan.Akhir sekali, fasayangketigaialahfasapascapemprosesanyangterbahagikepadadua,iaitu pengesananpikseldanpenuraspikselberkepentingan.Prosespengesanandijalankan denganmenggunakankaedahheuristikdanOtsuterubah.Prosesinimenukarkanimej skala kelabukepadaimejperduaanbagipengesanansalurdarahretina,manakalabagi proses penuraspikselberkepentingan,iaterbahagikepadapenyingkirantitiktidak berkepentingandanmemperbaikipikselyanghilang.Prosesinidijalankandengan menggunakan sudutpengagihanhistogramuntukmenentukantaburanyangdiperoleh daripadapikselkejiranan.Maklumatinikemudiannyadigunakanuntuk menyingkirkanpikselhingardanmenyambungkanpikselyanghilangyangjuga merupakansebahagiandaripadasalurdarah.Dapatankajiantelahmembuktikan kaedah yangdicadangkanberjayamengesansalurdarahdenganmenunjukkan peningkatan ketepatanbagipangkalandataDRIVE,HRF,danSTAREiaitu masing-masing 95.58%,93.40%,dan94.90%.Berbandingkaedahterdahuluyang hanyamencatatkanketepatansebanyak94.15%dan93.24%bagipangkalandata DRIVE danSTARE.Kesimpulannya,kajianinitelahberjayamembangunkankaedah pengesananautomatiksalurdarahretinauntukimejdigitalfundus.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Subjects: T Technology > TA Engineering (General). Civil engineering (General) > TA1501-1820 Applied optics. Photonics
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 30 Aug 2021 07:21
Last Modified: 30 Aug 2021 07:21
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/717

Actions (login required)

View Item View Item