Penggunaan kaedah pengajaran koperatif Student Teams-Achievement Divisions (STAD) bagi pengajaran perakaunan kos 1 : kajian kes di Jabatan Perdagangan Politeknik Kota Bharu

Seman, Mohamad Anuar (2002) Penggunaan kaedah pengajaran koperatif Student Teams-Achievement Divisions (STAD) bagi pengajaran perakaunan kos 1 : kajian kes di Jabatan Perdagangan Politeknik Kota Bharu. Masters thesis, Kolej Universiti Tcknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
Text
24 MOHAMAD ANUAR SEMAN.pdf

Download (704kB) | Preview
[img] Text (Copyright Declaration)
MOHAMAD ANUAR SEMAN COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (252kB) | Request a copy
[img] Text (Full text)
MOHAMAD ANUAR SEMAN WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (20MB) | Request a copy

Abstract

Penyelidikan yang dijalankan ialah untuk meninjau penggunaan kaedah pengajaran koperatif Student Teams-Achievement Divisions (STAD) bagi pcngajaran Perakaunan Kos 1 di Jabatan Perdagangan Politeknik Kota Bharu. Objektif kajian ialah mengcnalpasti tahap penerimaan pelajar terhadap kaedah pengajaran tersebut dan tahap permasalahan yang dihadapi oleh pelajar semasa kaedah tersebut dilaksanakan. Kepentingan kajian adalah memberi keyakinan kepada pcnsyarah tcrhadap penggunaan kacdah pcngajaran koperatifkhusus dalam mata pelajaran Perakaunan Kos I bagi meningkatkan kefahaman para pelajar. Scramai 43 orang pelajar Diploma Perakaunan Politeknik Kota Bharu terlibat dalam kajian yang dijalankan iaitu terdiri daripada 37 orang pclajar pcrcmpuan dan 6 orang pclajar lclaki. Instrumen kajian ialah soal selidik dan data-data yang diperolehi telah diproses mcnggunakan perisian SPSS versi I 0.0. Hasil kajian mendapati secara keseluruhannya tahap penerimaan pelajar terhadap kaedah pengajaran koperatif ST AD adalah positif. Pelajar bersetuju kaedah pengajaran koperatifSTAD bolch mcningkatkan kcfahaman mereka dalam mempclajari subjek Pcrakaunan Kos 1 (skor min=3.99). Pelajar juga bersetuju melalui kacdah pengajaran koperatif ST AD dapat membentuk kemahiran sosial di kalangan mereka (skor min=3.86). Selain itu pelajar menunjukkan minat terhadap kaedah pengajaran kopcratif ST AD (skor min=3.85). Di segi permasalahan pula, dapatan kajian menunjukkan tahap permasalahan menimbulkan konflik dalaman pelajar adalah rendah (skor min=2.32). Manakala tahap pe1masalahan menimbulkan konflik antara ahli kumpulanjuga menunjukkan tahap rendah (skor min=2.44). Namun pelajar menghadapi masalah yang agak dominan dari segi masa yang diperuntukkan iaitu agak terhad (skor min=3.72). Hasil kajian diharap boleh dijadikan kayu ukur oleh pensyarah untuk melaksanakan kaedah pengajaran kopcratif dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya dalam mata pclajaran Perakaunan Kos I.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce
H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 21 Jul 2022 04:07
Last Modified: 21 Jul 2022 04:07
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/7345

Actions (login required)

View Item View Item