Persepsi pelajar diploma kejuruteraan awam, KUiTTHO terhadap manual pengendalian dan penyelenggaraan mesin pengetam kayu

Yusof , Mohd Faizal (2003) Persepsi pelajar diploma kejuruteraan awam, KUiTTHO terhadap manual pengendalian dan penyelenggaraan mesin pengetam kayu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
747Kb

Abstract

Mesin pengetam kayu merupakan mesin yang mempunyai risiko paling tinggi berbanding mesin-mesin lain di bengkel kayu. Kecuaian semasa penggunaanya boleh mengakibatkan kemalangan yang serius. Kajian ini bertujuan untuk melihat persepsi pelajar Diploma Kcjurutcraan Awam tcrhadap Manual Pengendalian dan Penyelenggaraan Mesin Pcngetam Kayu. Manual yang dihasilkan adalah dalam bentuk yang bercetak. Instrumen kajian yang digunakan ialah kaedah soal selidik dimana pemilihan sampel dilalukan secara rawak dan setiap individu dalam populasi tersebut mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih. Seramai 35 responden yang terdiri daripada pelajar Tahun 2 Diploma Kejuruteraan Awam dipilih secara rawak bagi menjawab soal selidik. Data analisis menggunakan SPSS versi 10.0 secara kuantitatif bagi mendapatkan nilai peratusan dan skor min, Dapatan kajian menunjukkan responden memberikan reaksi positif atau bersetuju bahawa manual yang terhasil dapat meningkatkan tahap kemahiran mereka. Responden juga bersetuju bahawa manual yang terhasil berada pada tahap yang sesuai. Di bahagian akhir kajian ini beberapa cadangan yang difikirkan sesuai telah dikemukakan untuk mcmpcrbaiki kelemahan yang dikesan pada manual tersebut. Adalah diharapkan pelajar-pelajar Tahun 2 Diploma Kejuruteraan Awam dapat memanfaatkan manual ini dengan baik.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery
ID Code:760
Deposited By:Norfauzan Md Sarwin
Deposited On:04 Apr 2011 15:11
Last Modified:29 Apr 2011 14:41

Repository Staff Only: item control page