Keseimbangan pautan atas dan pautan bawah dalam sistem WCDMA

Katiran, Norshidah (2003) Keseimbangan pautan atas dan pautan bawah dalam sistem WCDMA. Masters thesis, Universiti Kebangsaan Malaysia.

[img]
Preview
Text
24p NORSHIDAH KATIRAN.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

Dalall1 sistell1 WCDJ\;/A, pautan atas ( VL ) dan pautan bawah ( DL ) mCll1punyai ciri�ciri perall1batan saluran yang berbeza. Stesen tapak ( BS ) dan stesen mobil ( MS ) mell1erlukan tenaga bit bagi setiap hingar ( Eb/No) sasaran, kl1asa penghantaran dan faktor beban yang berbcza. Oleh sebab itu, kehilangan laluan antara VL dan DL tidak sama dan tidak seimbang. Perbezaan kehilangan laluan antara VL dan DL menghasilkan gangguan kepada MS dalam sel-sel bcrhampiran. .Iika kl1asa penghantaran MS bagi VL adalah berlebihan, ini akan menycbabkan kapasiti lembut berkurangan. Dalam sistell1 WCDMA, CPICI-l menjadi rujukan kepada saluran-saluran sepunya yang lain dilihat daripada aspck kuasa pcnghantaran. Dalam kajian ini, keseimbangan antara VL dan DL dianalisis. Kuasa penghantaran CPICH dimanipl1lasi l1ntl1k mencapai keseimbangan antara VL dan DL. Seterl1snya, kl1asa penghantaran CPICI-l dan BS c1ianggar. Model yang c1igunakan ialah sistem IYCDMA yang pelbagai pembawa pcrkhiclmatan digabungkan. Faktor bcban DL ( y][)1. ) clan prestasi pall tan sci juga diselidik. Siml1lasi c1ilaksanakan menggl1nakan perisian MA TLAB Versi 6.5.1. Keputl1san simulasi menunjukkan kuasa penghantaran CPICH, TCH dan BS meningkat dcngan pertall1bahan bi langan MS di dalam sci yang berkhiclmat. Sebaliknya, kuasa penghantaran CPICI-l, TCff clan BS mcnYl1sl1t dengan pcningkatan saiz sci-sci c1i dalam rangkaian.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering
T Technology > TK Electrical engineering. Electronics Nuclear engineering > TK5101-6720 Telecommunication. Including telegraphy, telephone, radio, radar, television
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 22 Sep 2022 07:12
Last Modified: 22 Sep 2022 07:12
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/7716

Actions (login required)

View Item View Item