Hubungkait antara sikap dan pengetahuan pelajar kejuruteraan awam terhadap amalan keselamatan di Bengkel Perkayuan, KUiTTHO

Wan Mansor , Wan Hilmi (2002) Hubungkait antara sikap dan pengetahuan pelajar kejuruteraan awam terhadap amalan keselamatan di Bengkel Perkayuan, KUiTTHO. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
805Kb

Abstract

Laporan kcmalangan yang dilaporkan olch Jabatan Buruh dan Pcrtubuhan Kcbajikan Sosial (SOCSO) mcnyatakan bahawa kadar kcmalangan dalam bidang pcrindustrian semakin mcningkat dari tahun ke tahun. Kcmalanganjuga terjadi di bengkel dan makmal di institut pengajian tinggi. Tcrdapat banyak faktor yang menyebabkan teljadinya kcmalangan seperti sikap pelajar dan kecetekan pengctahuan keselamatan. Objektif kajian ini, adalah untuk mcnentukan hubungan Korelasi antara sikap pelajar dan pcngetahuan keselamatan terhadap amalan keselamatan. J-Iasil kajian ini menunjukkan bahawa hubungan Korclasi antara sikap dan pengetahuan keselamatan terhadap amalan keselamatan adalah tinggi. Manakala hubungan Korelasi antara pengetahuan pengendalian mesin terhadap amalan kcselamatan adalah sederhana tinggi. Kajian ini mencadangkan penghasilan satu garis panduan penambahbaikan keselamatan di Bengkel Perkayuan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery
ID Code:788
Deposited By:Norfauzan Md Sarwin
Deposited On:05 Apr 2011 11:58
Last Modified:29 Apr 2011 14:41

Repository Staff Only: item control page