Persepsi Pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, KUiTTHO terhadap manual pengendalian dan penyelenggaraan mesin pengetaman kayu

Yusoff, Mohd Faizal (2003) Persepsi Pelajar Diploma Kejuruteraan Awam, KUiTTHO terhadap manual pengendalian dan penyelenggaraan mesin pengetaman kayu. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
Text
24p MOHAMAD NORANI MANSOR.pdf

Download (732kB) | Preview
[img] Text (Copyright Declaration)
MOHAMAD NORANI MANSOR COPYRIGHT DECLARATION.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (274kB) | Request a copy
[img] Text (Full Text)
MOHAMAD NORANI MANSOR WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (28MB) | Request a copy

Abstract

Mesin pengetam kayu merupakan mesin yang mempunyai risiko paling tinggi berbanding mesin-mesin lain di bengkel kayu. Kecuaian semasa penggunaanya boleh mengakibatkan kemalangan yang serius. Kajian ini bertujuan untuk melihat persepsi pclajar Diploma Kcjurutcraan Awam tcrhadap Manual Pcngcndalian dan Pcnyclcnggaraan Mesin Pcngctam Kayu. Manual yang dihasilkan adalah dalam bcntuk yang bcrcctak. Instrumen kajian yang digunakan ialah kaedah soal selidik dimana pemilihan sampel dila1:ukan secara rawak dan setiap individu dalam populasi terscbut mempunyai kebarangkalian yang sarna untuk dipilih. Seramai 35 responden yang terdiri daripada pelajar Tahun 2 Diploma Kejuruteraan Awam dipilih secara rawak bagi menjawab soal selidik. \'1 Data analisis menggunakan SPSS versi 10.0 secara kuantitatifbagi mendapatkan nilai peratusan dan skor min, Dapatan kajian menunjukkan responden memberikan reaksi positifatau bersetuju bahawa manual yang terhasil dapat meningkatkan tahap kemahiran mereka. Responden juga bersetuju bahawa manual yang terhasil berada pad a tahap yang sesuai. Di bahagian akhir kajian ini bcbcrapa cadangan yang difikirkan scsuai tclah dikcmukakan untuk mcmpcrbaiki kclcmahan yang dikcsan pad a manual tcrscbut. Adalah diharapkan pclajar-pclajar Tahun 2 Diploma Kcjurutcraan Awam dapat mcmanfaatkan manual ini dcngan baik.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery
T Technology > TJ Mechanical engineering and machinery > TJ1125-1345 Machine shops and machine shop practice
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 02 Nov 2022 06:46
Last Modified: 02 Nov 2022 06:46
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/7963

Actions (login required)

View Item View Item