Keperluan latihan dalam perkhidmatan ke arah meningkatkan kerjaya juruteknik

Zawawi , Zainilah (2007) Keperluan latihan dalam perkhidmatan ke arah meningkatkan kerjaya juruteknik. Masters thesis, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia.

[img]
Preview
PDF
1333Kb

Abstract

Latihan dalam perkhidmatan adalah suatu perkara yang p e n t i n g d a l am dunia pekerjaan. Ia b e r t u j u a n untuk meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan sikap pekerja dalam sesebuah organisasi. Fokus k a j i a n ini adalah untuk mengenalpasti tahap keperluan latihan d a l am perkhidmatan ke arah meningkatkan kemajuan kerjaya j u r u t e k n i k di U T H M dari aspek keyakinan keija, sikap k e i j a , kemahiran komunikasi dan pengetahuan d a l am prosedur perolehan. Sampel k a j i a n terdiri daripada 105 orang j u r u t e k n i k di enam buah fakulti dan tiga b u a h pusat tanggungjawab UTHM. Manakala sampel pensyarah atau pengajar dipilih secara rawak iaitu seramai tiga orang yang mewakili pensyarah atau p e n g a j a r y a n g terlibat sebagai ketua makmal dan ketua pusat tanggungjawab di mana j u r u t e k n i k tersebut ditempatkan. Instrumen kajian yang digunakan adalah daripada edaran soal selidik dan temubual. Data-data dianalisis mengunakan perisian Statistical Package for the Social Science (SPSS) version 12.0 untuk mendapatkan skor min dan peratusan. Manakala sampel pensyarah ini dipilih adalah untuk sesi temubual bagi menyokong instrumen kajian. Dapatan kajian menunjukkan tahap keyakinan keija, sikap kerja dan kemahiran komunikasi mencatatkan kecenderungan min yang tinggi manakala keperluan terhadap prosedur perolehan j u g a mendapat peratusan yang tinggi. Secara kesimpulannya, dalam kajian ini penyelidik telah dapat mengenalpasti sejauh mana keperluan latihan dalam meningkatkan keyakinan keija, sikap k e i j a dan kemahiran komunikasi serta dalam membuat prosedur perolehan. Akhir sekali, antara cadangan penyelidik kepada pihak pengurusan UTHM adalah memberikan latihan yang sewajarnya terhadap j u r u t e k n i k mengikut keperluan bidang masing-masing agar pengetahuan serta kemahiran sedia ada dapat ditingkatkan supaya proses p e n g a j a r a n dan pembelajaran dapat b e r j a l a n dengan lancar.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education
ID Code:844
Deposited By:Ms Aryanti Ahmad
Deposited On:08 Apr 2011 09:17
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page