Pembangunan model kualiti bagi modul pengajaran kendiri (MPK) menggunakan kaedah Quality Function Deployment (QFD)

Ismail , Nor Lailihuda (2003) Pembangunan model kualiti bagi modul pengajaran kendiri (MPK) menggunakan kaedah Quality Function Deployment (QFD). Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
825Kb

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk membangunkan satu Model Kualiti menggunakan kaedah Quality Function Deployment (QFD) yang merupakan salah satu teknik dalam Total Quality Management (TQM). Objektif kajian ini adalah untuk melihat bagaimanakah QFD dapat digunakan dalam proses pembangunan Modul Pengaj aran Kendiri (MPK). Di samping itu, kajian ini turut mengkaji tentang ciri-ciri MPK yang dapat memenuhi kehendak pelajar melalui pembangunan matrik QFD. Responden kajian ini adalah terdiri daripada 98 orang pelajar semester satu Diploma Akauntansi di sebuah politeknik. Kajian berbentuk tinjauan mengguriakan borang soal selidik bagi mendapatkan kajian terhadap pasaran dilakukan untuk mendapatkan kriteria modul yang dapat memenuhi keperluan pelajar di samping mengenalpasti permasalahan yang dihadapi oleh mereka di dalam menggunakan modul. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian SPSS Version 11.0 (Statistical Package For Social Sciences) bagi mendapatkan peratusan dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah QFD dapat digunakan sebagai salah satu alat kawalan kualiti dalam proses pembangunan MPK melalui pembangunan empat buah Rumah Kualiti. Basil kajian juga mendapati bahawa dalam Rumah Kualiti 1 antara elemen modul yang dapat memenuhi kehendak pelajar mengikut hirarki matrik QFD adalah modul dalam bentuk cetakan, penekanan kepada elemen-elemen modul bercetak dalam Rumah Kualiti 2, spesifikasi bahagian isi kandungan dalam Rumah Kualiti 3 dan perincian dalam isi kandungan bagi kawalan kualiti dalam Rumah Kualiti 4. Dengan adanya cadangan model ini, diharap kajian ini akan dapat menjadi panduan kepada pensyarah dan para pembangun modul untuk menggunakan kaedah QFD sebelum menghasilkan sesebuah MPK

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:T Technology > TS Manufactures
ID Code:867
Deposited By:Nurul Elmy Mohd. Yusof
Deposited On:13 Apr 2011 22:10
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page