Faktor-faktor kekangan penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru sekolah menengah Daerah Bentong, Pahang Darul Makmur.

Rosli, Rozita Halina (2001) Faktor-faktor kekangan penggunaan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru-guru sekolah menengah Daerah Bentong, Pahang Darul Makmur. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]PDF
977Kb

Abstract

Penyelidikan ini dilaksanakan bertujuan untuk melihat tahap kewujudan penggunaan teknologi pendidikan di kalangan guru-guru di sekolah menengah pada masa kini. Sci ring dcngan itu pcngkaji juga ingin mengetahui faktor-faktor kckangan yang di jangka mempengaruhi guru-guru daripada menggunakan teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 4 faktor kekangan yang dikenalpasti ialah faktor inovasi, beban tugas, teknofobia dan pcntadbiran sckolah. Sckaligus untuk melihat samaada wujud perbezaan pandangan mengikutjantina terhadap faktor-faktor kekangan mempengaruhi penggunaan teknologi pendidikan. Akhir sekali untuk meninjau samaada penggunaan teknologi pendidikan yang diguna di sekolah kini menyokong dan membantu guru-guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian dilaksanakan dcngan mcnggunakan borang soal sclidik untuk mcndapatkan maklumat dari guru. Analisis dibuat menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) dengan melihat peratusan danjugajumlah kekerapan respond En. Basil kajian ini telah mendapati bahawa budaya pcnggunaan tcknologi pendidikan telah wujud di sekolah-sekolah menengah di daerah Bentong, Pahang. Kajian juga mendapati bahawa faktor beban tugas dan pentadbiran sekolah merupakan faktor kekangan yang mempengaruhi penggunaan teknologi pendidikan di sekolah-sekolah. Diharap kajian ini dapat memberi faedah kepada pihak berkenaan untuk dijadikan garis panduan.

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:L Education > LB Theory and practice of education > LB1024 Teaching (Principles and practice)
ID Code:914
Deposited By:Normajihan Abd. Rahman
Deposited On:20 Apr 2011 11:39
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page