Kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran Sistem Elektronik 2 untuk pelajar Politeknik

Hamdan, Hasri (2003) Kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer bagi mata pelajaran Sistem Elektronik 2 untuk pelajar Politeknik. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
PDF
995Kb

Abstract

Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebolehgunaan pembelajaran berbantu komputer dalam bentuk CD ROM boleh membantu proses pembelajaran pelajar bagi mata pelajaran Sistem Elektronik 2. Satu perisian dinamakan ElecSys-2 di bangunkan dengan menggunakan gabungan pakej perisian Macromedia Authoware, Flash dan Adobe Photoshop. Kajian ini meninjau persepsi pelajar dari aspek penerimaan pelajar, motivasi dan kesesuaian reka bentuk terhadap pembelajaran berbantu komputer termasuk keperluannya untuk dijadikan bahan rujukan kepada pelajar. Seramai 40 orang responden yang terdiri daripada pelajar semester dua Sijil dan Diploma Kejuruteraan Elektrik Politeknik Kuching yang dipilih secara rawak sebagai sampel. Instrumen kajian yang digunakan untuk mengumpul data adalah berbentuk borang soal selidik. Data dikumpul dan dianalisis secara deskriptif menggunakan pakej perisian SPSS (Statistical Pakages for Social Sciencej versi 11.0 bagi mendapatkan nilai peratusan dan skor min. Dapatan kajian menunjukkan responden bersetuju bahawa kebolehgunaan perisian ElecSys-2 yang dibina boleh membantu pelajar dalam proses pembelajaran berdasarkan purata min keseluruhan bagi setiap persoalan kajian iaitu tahap penerimaan pelajar (3.03), aspek motivasi (2.98) dan kesesuaian reka bentuk (3.12) yang berada pada tahap setuju. Hasil kajian mendapati penerimaan pelajar adalah baik terhadap penghasilan perisian tersebut di samping dapat memotivasikan mereka. Beberapa eadangan juga dikemukakan untuk meningkatkan lagi kualiti perisian supaya dapat mempertingkatkan lagi kualiti pembelajaran pelajar

Item Type:Thesis (Masters)
Subjects:Q Science > QC Physics
ID Code:977
Deposited By:Mrs Hasliza Hamdan
Deposited On:20 Apr 2011 09:59
Last Modified:29 Apr 2011 14:42

Repository Staff Only: item control page