Persediaan pelajar tahun akhir diploma akauntasi sebelum memasuki alam pekerjaan berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh majikan

Shafie, Sanuzee (2003) Persediaan pelajar tahun akhir diploma akauntasi sebelum memasuki alam pekerjaan berdasarkan kriteria yang dikehendaki oleh majikan. Masters thesis, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn.

[img]
Preview
Text
24p SANUZEE SHAFIE.pdf

Download (589kB) | Preview
[img] Text (Full Text)
SANUZEE SHAFIE WATERMARK.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kajian ini dijalankan bcrtujuan untuk mcngcnalpasti tahap pcrscdiaan kcrjaya pclajar tahun akhir Diploma Akauntasi Politcknik scbclum mcnccburi diri di alam pckcrjaan. Sampel kajian adalah tcrdiri daripada 127 orang pclajar tahun akhir di tiga buah Politeknik Kcmcnterian Pcndidikan Malaysia. Instrumen kajian ini adalah mcnggunakan soalselidik. Bagi tujuan menganalisis data, pcrisian Statistical Package For Sciences (SPSS) Versi 11.0 tclah digunakan dan data-data dianalisis untuk mcndapatkan min. Dapatan kajian mcnunjukkan pclajar tahun akhir Diploma Akauntasi di tiga buah politcknik yang dipilih tclah mempunyai tahap pcrsediaan yang baik untuk memasuki alam pekerjaan dari aspek kemahiran diperlukan, pengetahuan dan personaliti. Walaubagaimanapun masih terdapat beberapa kelemahan pclajar tahun akhir iaitu dari segi penguasaan Bahasa Inggeris, penyediaan penyata penycsuaian bank dan pengetahuan mengenai kerjaya perakaunan. Cadangan produk oleh pengkaji adalah borang senarai semak yang mana bagi memberitahu kepada pelajar kriteria yang diperlukan oleh majikan dan seterusnya pelajar boleh membuat pcnilaian diri tcrhadap persediaan sebelum memasuki alam pekerjaan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: H Social Sciences > HF Commerce
H Social Sciences > HF Commerce > HF5001-6182 Business
Depositing User: Mrs. Sabarina Che Mat
Date Deposited: 24 Jul 2022 03:47
Last Modified: 24 Jul 2022 03:47
URI: http://eprints.uthm.edu.my/id/eprint/7447

Actions (login required)

View Item View Item